“Lapset ja nuoret on otettava mukaan päätöksentekoon, koska he ovat oman asemansa ja omien haasteidensa parhaita asiantuntijoita.”
Betsy Rosales Macá, 18, Panajachel, Guatemala

Taksvärkki ry on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Monivuotiset hankkeet edistävät lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä. Suomalaisia nuoria Taksvärkki ry haluaa kannustaa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen.

Guatemalalainen kansalaisjärjestö PAMI ajaa lasten ja nuorten oikeuksia käytännön nuorisotyön kautta sekä ruohonjuuritasolla että poliit tisella vaikuttamistyöllä. Toimintaideaan kuuluu nuorten tukeminen aktiiviseen kansalaisuuteen tarjoamalla heille tietoja ja taitoja yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön.

Guatemalassa sosiaaliset ongelmat ovat valtavat: köyhyys pa kottaa monet, myös lapset ja nuoret, työskentelemään alle minimipalkalla, naisten ja lasten asema on heikko. Vaikka Guatemalan asukkaista yli puolet on alle 20-vuotiaita, ovat nuorten vaikutusmahdollisuudet erittäin rajalliset.

Taksvärkki ry:n tuella PAMI on perustanut 11 paikkakunnalle nuoriso verkostoja, joissa nuoret itse välittävät tietoa lasten ja nuorten oikeuksis ta muille nuorille. Nuorisoverkostoissa nuoret oppivat hakemaan tietoa ja saavat välineitä yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumiseen.

Taksvärkin Guatemala-hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia Guatemalassa sekä lisätä heidän osallistumistaan kunnallistason päätöksentekoon. Edistääkseen lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista, nuoret saavat koulutusta, jonka aiheita ovat yhteiskunta, kansalaistaidot ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Viisivuotinen hanke toteutetaan kuudella paikkakunnalla eri puolilla maata.

Nuorilla on intoa ja kykyä muuttaa maailmaa. Siksi nuoret ovat tässä hankkeessa paitsi hyödynsaajia, myös aktiivisia toimijoita.

Nuorisoverkostossa järjestämme työpajoja esimerkiksi väkivallan torjumiseksi. Emme pelkästään puhu näistä asioista, vaan käsittelemme niitä harjoitusten ja leikkien kautta. Tämä on täysi vas takohta sille, mitä koulussa tapahtuu. Kun nuori puhuu toiselle nuorelle, on helpompi ymmärtää mistä on kyse.” Maria Guadalupe McLaughlin Villeda, 17, Puerto Barrios, Guatemala

Nuoret haluavat rakentaa turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa Guatemalaa.